<i id="6tgad"></i>

當前位置:賢學網>古詩詞>詩經> 詩經的千古名句

詩經的千古名句

時間:2024-05-05 07:18:59 詩經 我要投稿
 • 相關推薦

詩經的千古名句

 1、一日不見,如三月兮!秶L·王風·采葛》

詩經的千古名句

 2、昔我往矣,楊柳依依。今我來思,雨雪霏霏《詩經·小雅·采薇》

 3、所謂伊人,在水一方!对娊泧L秦風》

 4、它山之石,可以攻玉《詩經·小雅·鶴鳴》

 5、死生契闊,與子成說。執子之手,與子偕老《詩經·邶風·擊鼓》

 6、嚶其鳴矣,求其友聲<<詩經.小雅.伐木>>

 7、有匪君子,如切如磋,如琢如磨《詩經.衛風.淇奧》

 8、今夕何夕,見此良人!对娊洝ぬ骑L·綢繆》

 9、投我以桃,報之以李《大雅·抑》

 10、桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家!对娊洝L·周南·桃夭》

 11、關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑!秶L·周南·關雎》

 12、知我者謂我心憂,不知我者謂我何求!《詩經·國風·王風·黍離》

 13、巧笑倩兮,美目盼兮!对娊洝L·衛風·碩人》

 14、投我以木瓜,報之以瓊琚!对娊洝L·衛風·木瓜》

 15、青青子衿,悠悠我心!对娊洝L·鄭風·子衿》

 16、言者無罪,聞者足戒《詩經·周南·關雎·序》

 17、風雨如晦,雞鳴不已。既見君子,云胡不喜!对娊洝L·鄭風·風雨》

 18、呦呦鹿鳴,食野之蘋。我有嘉賓,鼓瑟吹笙!对娊洝ば⊙拧ぢ锅Q》

 19、靡不有初,鮮克有終!对娊洝ご笱拧な帯

 20、碩鼠碩鼠,無食我黍。三歲貫汝,莫我肯顧,逝將去女,適彼樂土.《詩經.國風.魏風.碩鼠》

 21、月出皎兮,佼人僚兮!对娊洝L·陳風·月出》

 22、心之憂矣,如匪浣衣。靜言思之,不能奮飛!对娊.國風.邶風.柏舟》

 23、秩秩斯干,幽幽南山《詩經.小雅.斯干》

 24、人而無儀,不死何為!对娊洝?風·相鼠》

 25、皎皎白駒,在彼空谷,生芻一束,其人如玉!对娊.小雅.白駒》

 26、我姑酌彼兕觥,唯以不永傷!对娊洝ぶ苣稀ぞ矶

 27、高山仰止,景行行止《小雅·車轄》

【詩經的千古名句】相關文章:

古詩經典名句07-28

關于詩經愛情名句 詩經里表白愛意的句子03-16

詩經月出的賞析_詩經月出拼音04-16

《羔羊》詩經06-06

經典詩經語錄12-09

《詩經》教案08-25

詩經的句子12-26

詩經的格言02-21

經典詩經名言02-22

Copyright©2003-2024xianxue.com版權所有

男女肉粗暴视频

<i id="6tgad"></i>